Regulamin Konkursu
pod nazwą „OP_YOUNG – PROGRAM MENTORSKI #5
(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1
Informacje ogólne 

 1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą OP_YOUNG – PROGRAM MENTORSKI #5 (zwanego dalej „Konkursem”) oraz prawa i obowiązki jego Uczestniczek i Uczestników. 
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja OP ENHEIM z siedzibą we Wrocławiu (50-060) przy Placu Solnym 4, zwana dalej Fundacją, przy wsparciu mecenasa — Kancelarii Notarialno-Adwokackiej GENTZ.
 3. Cele Konkursu:
  1. prezentacja twórczości artystek i artystów sztuk wizualnych młodego pokolenia (do 35. roku życia) z obszaru Dolnego Śląska;
  2. prezentacja i promocja wartościowych, nowatorskich postaw twórczych;
  3. wsparcie merytoryczne w budowaniu rozwoju artystycznego oraz nauka dobrych nawyków i praktyk; 
  4. wsparcie artystek i artystów sztuk wizualnych;
  5. włączanie młodych artystek i artystów sztuk wizualnych w obszar dyskusji krytycznej i artystycznej;
  6. aktywizacja lokalnej sceny artystycznej;
 4. Przedmiotem Konkursu jest przyznanie dwóch Nagród oraz jednego Wyróżnienia osobom (zwanym dalej „Laureatem/Laureatką” i „Wyróżnionym/Wyróżnioną”), których twórczość zostanie zaprezentowana w ramach wspólnej prezentacji (zwanej dalej „Wystawa”), która odbędzie się w ramach jednej wystawy w siedzibie Fundacji (Galeria OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław), w roku następnym, przy czym konkretne daty Wystawy uzgodnione zostaną indywidualnie z Laureatami i Laureatkami.
 5. Bieżące informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie internetowej www.openheim.org oraz na kanałach social media Fundacji: facebook/openheim, instagram/op_enheim.

§ 2 
Warunki Uczestnictwa

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 2. Uczestnikiem i uczestniczką Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, pochodząca, mieszkająca, ucząca się lub tworząca na terenie województwa dolnośląskiego, która nie ukończyła 35. roku życia, z wyłączeniem pracowników Fundacji oraz organizatorów Konkursu.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie kompletnego zgłoszenia konkursowego (zwanego dalej „Zgłoszeniem” ) w terminie określonym w Regulaminie, za pośrednictwem Formularza na stronie www.opyoung.pl. Kompletnie Zgłoszenie składa się z :
  1. Formularza zgłoszeniowego zawierającego dane osobowe, dane kontaktowe, biogram, statement, krótki opis projektu, oświadczenia i klauzulę informacyjną RODO (zwanego dalej „Formularzem”);
  2. Portfolio (w pliku PDF lub w postaci linku do portfolio online); 
  3. Projekt — opis zgłaszanego do Konkursu projektu: plik PDF zawierający koncepcję projektu artystycznego/wystawy, który będzie rozwijany podczas programu mentorskiego oraz docelowo zrealizowany na wystawie kończącej program. PDF nie może zawierać więcej, niż 5 stron (zwanego dalej „Projektem”);
 4. Każdy Uczestnik i Uczestniczka może wysłać tylko jedno Zgłoszenie. Dopuszczony jest udział kolektywów artystycznych.
 5. Przesłanie kompletnego Zgłoszenia wraz z poprawnie wypełnionym Formularzem jest równoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika i Uczestniczki do udziału w Konkursie oraz akceptacją Regulaminu w całości. 
 6. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie kompletne Zgłoszenia. Zgłoszenie niezgodne z formatem określonym w Regulaminie lub wysłane po terminie wskazanym w Harmonogramie nie będzie uwzględniane w Konkursie.
 7. Projekt stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191) wyrażony w dowolnej formie m. in. instalacji, modelu, makiety, rzeźby, urządzenia, fotografii, rysunku, obrazu, wydruku, wizualizacji, animacji, filmu.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo wykluczenia na każdym etapie Konkursu Uczestnika/Uczestniczki nieprzestrzegającego postanowień niniejszego Regulaminu lub na dalszej drodze współpracy, jeśli Uczestnik/Uczestniczka nie będzie przestrzegać zasad współpracy w dobrej, wspólnej wierze oraz dobrych praktyk i nawyków, o czym Fundacja powiadomi go/ją osobiście oraz przesyłając wiadomość na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
 9. Projekt zgłoszony w formie koncepcji, powinien zawierać syntetyczny opis oraz wstępne szkice, pomysły lub przykłady istniejących już prac, które do Projektu Uczestnik/Uczestniczka zamierza włączyć.

§ 3
Przebieg Konkursu

 1. Harmonogram Konkursu:
  24.05.2024 r. — ogłoszenie Naboru;
  16.07.2024 r. — ostateczny termin przyjmowania Zgłoszeń;
  14.08.2024 r. — ogłoszenie wyników Konkursu.
 2. W 2024 roku odbędzie się Wystawa podsumowująca, na której zaprezentowane zostaną projekty, wypracowane we współpracy z Kuratorem/Kuratorką podczas Programu Mentorskiego. Fundacja zastrzega sobie prawo do poszerzenia prezentacji o istniejące już obiekty autorstwa Laureatów/Laureatek, które uzna za wartościowe na drodze rozmów.
 3. Fundacja powoła Jury w skład którego wejdzie 5 (pięć) osób współpracujących na stałe z Fundacją. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 
 4. Fundacja zastrzega dla Jury prawo niewyłonienia żadnego Laureata/Laureatki lub wyłonienia mniej, niż dwóch Laureatów/Laureatek. W przypadku niewyłonienia przez Jury żadnego Laureata/Laureatki, Fundacja pozostawi Konkurs bez rozstrzygnięcia. 
 5. O wygranej w Konkursie Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej zgodnie z § 3 ust. 1. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Uczestnika/Uczestniczkę w Zgłoszeniu. W przypadku podania przez Uczestnika/Uczestniczkę błędnych tj. uniemożliwiających kontakt danych, Fundacja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Projektu, zgłoszonego przez tego Uczestnika/Uczestniczkę.

§ 4
Nagroda i zobowiązania

 1. Nagrodą w Konkursie będzie:
  1. prezentacja indywidualna w ramach jednej wystawy zbiorowej w siedzibie OP ENHEIM wraz z pełnym opracowaniem kuratorskim; 
  2. honorarium autorskie w wysokości:
   I Nagroda: 8 000,00 zł brutto
   II Nagroda: 5 000 zł brutto
  3. indywidualna ścieżka mentorska; 
  4. miesięczny pobyt w Domu Rezydencyjnym OP ENHEIM – Tarczynie niedaleko Wlenia, do wykorzystania w okresie do końca maja 2024, po wcześniejszym ustaleniu terminów z Fundacją;
  5. prezentacja prac w przestrzeni miejskiej Wrocławia na nośnikach CTL;
 2. Wyróżnieniem w Konkursie będzie:
  1. honorarium autorskie w wysokości 2 500 zł brutto
  2. indywidualna ścieżka mentorska; 
  3. prezentacja prac w przestrzeni miejskiej Wrocławia na nośnikach CTL;
 3. Przyznana zostanie jedna Nagroda Specjalna – zakup jednego dzieła sztuki do kolekcji OP ENHEIM. Jednocześnie Fundacja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody Specjalnej. 
 4. Każdy z Laureatów/Laureatek zobowiązany jest do zaprezentowania Prac na Wystawie i do:
  1. wypożyczenia Prac Fundacji na czas trwania Wystawy; 
  2. udzielenia Fundacji niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na korzystanie z Prac, oraz zezwolenia Fundacji na wykonywanie praw zależnych do Prac w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych w ust. 1 lit. a, c powyżej, jak również w celach promocji i reklamy Fundacji;
  3. przekazania niezbędnych informacji na temat Prac oraz udostępnienia Fundacji dodatkowych materiałów związanych z Pracą do promocji Konkursu i Wystawy;
  4. ścisłej współpracy z Kuratorem/Kuratorką Programu oraz Producentem/Producentką Wystawy, w tym w szczególności przestrzegania harmonogramu prac i innych, określonych przez Fundację terminów. 
 5. Przesłanie przez Uczestnika/Uczestniczkę Zgłoszenia jest równoznaczne ze zobowiązaniem wobec Fundacji w zakresie określonym w ust. 4 powyżej. 
 6. Fundacja zobowiązuje się do:
  1. pokrycia kosztów organizacji Wystawy, przy czym kosztorys realizacji zostanie zatwierdzony w trakcie pracy nad projektami. Fundacja pokryje realizację projektów do kwoty 3 500 zł brutto/projekt, chyba że na drodze rozmów, podjęta zostanie decyzja o zwiększeniu budżetu produkcyjnego;
  2. zapewnienie zespołu merytoryczno-produkcyjnego, który czuwał będzie nad prawidłową realizacją Projektu
  3. transportu Prac ze wskazanego przez Laureata/Laureatkę jednego miejsca na terenie Dolnego Śląska do miejsca Wystawy oraz z powrotem, w tym również ubezpieczenia Prac w trybie nail to nail.
  4. montażu Prac w miejscu Wystawy wg. wytycznych Laureata/Laureatki, przy czym Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji określonego przez Laureata/Laureatkę sposobu ekspozycji prac, również i w szczególności, jeśli naruszają zasady bezpieczeństwa lub strukturę budynku. Modyfikacje te nie mogą naruszać integralności Prac; 
  5. promocji wydarzenia oraz sylwetki Laureata/Laureatki;
  6. przeprowadzenia ścieżki mentorskiej składającej się z pięciu spotkań, realizowanych w okresie 09—12.2024. 
 7. Szczegółowe warunki realizacji zobowiązań Fundacji i Laureatów określone w ust. 1,3–6 powyżej, w tym szczegółowy zakres licencji, o której mowa w ust. 4 lit. b) powyżej, określone zostaną w odrębnej umowie. 
 8. Honoraria autorskie, o których mowa w ust. 1–2 zostaną wypłacone Laureatom/Laureatkom i Wyróżnionemu/Wyróżnionej do tygodnia po Gali Wręczenia Dyplomów, tj. dniu otwarcia Wystawy.

§ 5
Prawa autorskie

 1. Zgłoszona przez Uczestnika/Uczestniczkę do Konkursu Praca stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191) i zwana jest dalej „Utworem”. 
 2. Poprzez przesłanie Zgłoszenia, Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu; 
  2. utwór nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich; 
  3. wszelką odpowiedzialność z tytułu niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem faktycznym ponosi Uczestnik/Uczestniczka;
  4. w razie podniesienia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Fundacji na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do Utworu lub jego elementów w związku z korzystaniem przez Fundację z Utworu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany będzie zwolnić Fundację od wszelkich roszczeń do niego kierowanych oraz naprawić wszelką wynikłą dla Fundacji z tego tytułu szkodę.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji, jak również na stronie internetowej projektu: www.openhein.org oraz www.opyoung.pl. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przy czym każda zmiana wymaga jej ogłoszenia w postaci publikacji na wymienionej powyżej stronie internetowej.
 2. Wszelką korespondencję na temat Konkursu należy kierować na adres e-mail: info@openheim.org.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w szczególności w przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania Konkursu i Wystawy. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Fundacji uniemożliwiające wykonanie zobowiązań ze względu na występujące okoliczności.
 4. Po otrzymaniu przez Uczestnika/Uczestniczkę informacji o zmianie w Regulaminie, może on złożyć Fundacji oświadczenie, iż nie akceptuje postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z odstąpieniem od udziału w Konkursie. Oświadczenie to, Uczestnik/Uczestniczka może złożyć w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmian, w formie elektronicznej na adres info@openheim.org.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla uczestników otwartego konkursu na realizacje artystyczne OP_YOUNG w OP ENHEIM zgodna z RODO 

Szanowni Państwo,
dział w przedmiotowym wydarzeniu stanowi zgodę w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO) na przetwarzanie moich danych osobowych.
Dane osobowe uczestników Konkursu zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w czasie trwania Konkursu będą przetwarzane zgodnie z RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora:

 1. w celu umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Konkursie
 2. w celu obrony przez Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Organizatora ewentualnych roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie
 3. w celu wypełnienia obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, związanych z Konkursem 
 4. w celu promocji działalności Organizatora i promocji Konkursu (wizerunek, dane Uczestnika)

Przetwarzanie ww. danych osobowych w celu jw. odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, by mógł być wypełniany powyższy cel. Ww. dane osobowe przetwarzanych będą wyłącznie w celu jw. przez VIKTOR Oppenheim Haus gemeinnützige SE z siedzibą w Berlinie oraz Współadministratorów (tj. pozostałe Spółki Grupy Womak: Womak Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Womak Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Galeria Rynek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Lejdis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Lambda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Omega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Sigma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Womak Theta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. 

Ponadto, powyższa zgoda obejmuje powierzanie ww. danych osobowych Procesorom, pełniącym obsługę Współadministratorów w zakresie: serwisu IT, administrowania i obsługi stronami www, kanałami social media, wysyłki newsletterów oraz przechowywania danych cyfrowych. Lista ww. podmiotów jest dostępna u Administratora. Wskazane dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami (przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Każdy z Państwa ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ponadto, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ww. prawa Pani/Pan możecie realizować poprzez kontakt z którymkolwiek ze Współadministratorów za pomocą adresu rodo@openheim.org lub korespondencji na adres pocztowy: Pl. Powstańców Śląskich 1/303, 53-329 Wrocław.